PEDAGODZY SPECJALNI

      - psycholog szkolny

 

      - pedagog szkolny

 

      - logopeda

 

      - oligofrenopedagodzy

 

      - surdopedagodzy

 

      - pedagodzy - terapeuci

 

      - reedukatorzy

 

      - terapeuta Integracji Sensorycznej

 

      - terapeuci Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne

 

ZAKRES CZYNNOŚCI PEDAGOGA SPECJALNEGO

(NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO) W KLASIE INTEGRACYJNEJ:

 

      - współorganizuje kształcenie integracyjne w przydzielonej mu klasie

      - pracując w wymiarze 18 godzin dydaktycznych tygodniowo oraz podejmując zadania dodatkowe związane z realizacją podstawowych funkcji szkoły (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), a określone w przepisach ustawowych

      - udziela pomocy wychowawcy klasy i nauczycielom przedmiotów w zakresie doboru treści programowych i metod pracy; poznaje i dostosowuje treści wybranych programów kształcenia specjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości percepcyjnych dzieci z grupy

      - dokładnie zapoznaje się z treścią orzeczeń i innych informacji o dzieciach niepełnosprawnych

      - wspólnie z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu określa i zakres kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych w grupie w oparciu o treść orzeczeń, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości tych dzieci

      - na bieżąco informuje wychowawcę klasy o trudnościach i osiągnięciach dzieci utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów

      - redaguje opinie o uczniach dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji współtworzy ocenę okresową lub roczną za postępy w nauce i zachowaniu

      - współtworzy ocenę opisową ucznia w razie decyzji o jej sporządzeniu ( także z inicjatywy własnej, wychowawcy klasy lub na życzenie rodziców)

      - ustala bieżące oceny osiągnięć dzieci niepełnosprawnych

      - prowadzi dokumentację pracy z grupą: dzienniki zajęć

      - zakłada i prowadzi teczki prac dzieci z grupy oraz inną dokumentację z przebiegu ich nauczania (kl.I-III)

      - przygotowuje materiały do zajęć rewalidacyjnych

      - stale bogaci i doskonali bazę dydaktyczną, a zwłaszcza bazę kształcenia specjalnego

      - prowadzi bądź organizuje różnego rodzaju formy pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacji indywidualnej ( w ramach pensum lub odpłatnie jak za godziny ponad wymiarowe lub zlecone)

      - uczestniczy w wywiadówkach i konsultacjach

      - uczestniczy w wyjściach i innych imprezach klasy

      - podejmuje w sytuacji koniecznej pracę z całą klasą w razie nieobecności nauczyciela ( w czasie pracy własnej - nieodpłatnie, a poza czasem pracy własnej - za wynagrodzeniem jak za zastępstwa )

      - zapewnia opiekę i pomoc dzieciom z grupy, gdy przemieszczają się na inne zajęcia w obrębie budynku

      - pomaga dzieciom z grupy w wykonaniu czynności samoobsługowych i załatwianiu potrzeb fizjologicznych

      - współtworzy wraz z wychowawcą klasy jak najlepsze warunki pobytu i pracy dzieci niepełnosprawnych w klasie i w społeczności szkolnej

      - pracuje na rzecz coraz pełniejszego wprowadzenia dzieci w życie szkoły ( np.: umożliwia zaprezentowanie ich umiejętności i uczestniczenie we wspólnych zabawach, apelach i innych programach szkolnych )

      - współtworzy "bank pomysłów" na wypracowanie optymalnego modelu pracy z grupą i całą klasą oraz współdziałania z wychowawcą oraz innymi nauczycielami włączonymi w system kształcenia integracyjnego

      - utrzymuje kontakt z poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz innymi instytucjami i osobami wspierającymi szkołę

      - współtworzy wraz z wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotów założenia programowo - organizacyjne funkcjonowania kształcenia integracyjnego

      - wypełnia zadania wynikające z bieżących zarządzeń Dyrektora Szkoły i poleceń nadzoru pedagogicznego udziela informacji i wyjaśnień z zakresu pedagogiki specjalnej nauczycielom i rodzicom

      - stale współpracuje ze specjalistami (pedagog, psycholog, logopeda)

 

      NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY MA PRAWO DO:

      - doboru i stosowania programów, form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi

      - podpisywania wraz z wychowawcą klasy opinii i ocen dzieci z grupy

      - wnioskowania co do zapisów w rozkładzie materiału i dostosowanie tempa jego realizacji do możliwości dzieci z grupy

      - występowania z wnioskiem do pedagoga lub psychologa o skierowanie dzieci na dodatkowe badania

      - prezentowania swoich spostrzeżeń odnośnie organizacji nauczania integracyjnego w szkole na forum Rady Pedagogicznej

 

      NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY ODPOWIADA ZA:

 

      - dokumentację przebiegu nauczania dzieci z grupy

      - zdrowie i bezpieczeństwo oraz samopoczucie dzieci z grupy oraz tworzenie korzystnej atmosfery dla ich pobytu w szkole

      - całokształt efektów pracy z grupą

 

      Inne zadania, odpowiedzialność i uprawnienia - jak w Statucie Szkoły.